Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Trening umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji z zakresu rozwijania u uczniów umiejętności społecznych, w tym kształtowania umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, poprawy komunikacji interpersonalnej.

 

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z problemami m.in.: niedostosowania społecznego, objawów ze spektrum autyzmu, fobii społecznej, mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości.

Założenia merytoryczne

Dzięki szkoleniu Uczestnicy/ Uczestniczki:

  • poznają rolę umiejętności społecznych w życiu człowieka

  • poznają etapy rozwoju społecznego dziecka (okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania)

  • dowiedzą się, jaka jest specyfika społeczno-emocjonalna u dzieci ze spektrum autyzmu (ASD)

  • poznają specyfikę społeczno-emocjonalną u dzieci z FASD, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną i pogłębią swą wiedzę w tym zakresie

  • zdobędą podstawy zasad prowadzenia TUS (Dobre praktyki)

  • poznają profesjonalne narzędzia TUS w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i nabędą umiejętności zastosowania ich w praktyce

Szkolenie 15-godzinne.
Prowadzący szkolenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży; członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education.