Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

SPEKTRUM AUTYZMU. AKTUALNE PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI POMOCY

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką autyzmu, w szczególności do rodziców, opiekunów, nauczycieli, psychologów, pedagogów,
pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami ze spektrum autyzmu.

Cele kursu:

 • zapoznanie z najnowszą wiedzą z zakresu ASD,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz planowania kompleksowych strategii pomocy, w tym układania programów  terapeutycznych.

Treści kursu:

I.  Spektrum autyzmu jako odmienność rozwojowa w świetle koncepcji neuroróżnorodności:

  1. Koncepcja neuroróżnorodności
  2. Spektrum autyzmu w ujęciu klinicznym - strategie i standardy diagnostyczne w odniesieniu do osób w różnym wieku:

-  standard brytyjski diagnostyki spektrum autyzmu

-  standard humanistyczny diagnostyki spektrum autyzmu

-  przegląd wybranych narzędzi diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu klinicznego - ćwiczenia

 1. Rozwój myślenia społecznego, koncepcja ścieżek rozwojowych, jako podstawa rozumienia specyfiki rozwoju osoby ze spektrum autyzmu na tle populacji ogólnej.
  II.  Neurobiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu:

-  neurodydaktyka a wspomaganie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-  mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna

III. Ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu:

-  diagnoza sfery komunikacyjnej, relacyjnej w ujęciu rozwojowym;

-  diagnoza stylu myślenia dziecka jako podstawa ustalania strategii komunikacyjnych;

-  wybór narzędzi wspierania komunikacji;

-  ocena specyfiki kodów emocjonalnych i dobór stylów wsparcia rozwoju emocjonalnego dziecka;

-  zarządzanie zachowaniem jako alternatywa dla modyfikacji zachowania;

psychoedukacja rodziny - ocena potrzeb rodziny, trudności adaptacyjne, style radzenia sobie z odmiennością dziecka, droga do akceptacji


IV.  Metodyka nauczania dzieci ze spektrum autyzmu

  1. Zarządzanie potrzebami dziecka, ocena potrzeb edukacyjnych w szerokim ujęciu rozwojowym
  2. Funkcjonalna analiza i gradacja potrzeb oraz wyznaczanie celów edukacji
  3. Zarządzanie warunkami edukacji - ocena potrzeb sensorycznych i bezpieczeństwa
  4. Wizualizacja procesu edukacji
  5. Zastosowanie AAC w procesie edukacji
  6. Wizualizacja treści edukacyjnych, dostosowanie pomocy dydaktycznych
  7. Ewaluacja wiedzy i umiejętności oraz ocenianie dziecka ze spektrum autyzmu

 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Jak opracować IPET dla dziecka z ASD? Strategia postępowania