Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przygotowanie Słuchaczy do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy
 • wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy.

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami pracy, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającymi zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego.
Studia przygotowują do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symptomatologii i konsekwencjach. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

 

 Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób, które ukończyły studia humanistyczne lub psychologiczne, w szczególności do pedagogów, terapeutów, psychologów, funkcjonariuszy publicznych, pracowników socjalnych, lekarzy oraz wszystkich osób, którzy w swojej pracy codziennej mają lub będą miały kontakt z osobami, które doświadczyły traumy.
Poszczególne bloki tematyczne przygotowują Słuchaczy do pracy m.in. w placówkach oświatowych, poradniach, gabinetach, oddziałach szpitalnych, klinikach, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych.

Treści kształcenia

 • Wprowadzenie do psychotraumatologii
 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Poszukiwanie rozwiązania – krótkoterminowa terapia eklektyczna
 • Poznawczo – behawioralne metody pracy z traumą
 • Inne metody pracy z traumą - metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym
 • Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
 • Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
 • Trauma wczesnodziecięca
 • Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
 • Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
 • Seksualność w kontekście psychotraumatologii
 • Przemoc domowa
 • Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
 • Mobbing i stalking - konsekwencje psychiczne

Uprawnienia zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145), zawód Psychotraumatolog wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w strukturze:

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
2 – SPECJALIŚCI
22 – Specjaliści do spraw zdrowia
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Charakterystyka zawodowa:

 • udzielanie porad i wsparcia psychologicznego osobom rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie; pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną
 • pomoc w odnalezienia wyjścia z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.

Zadania zawodowe

 • udzielanie pomocy osobom doznającym traumy w następstwie zdarzeń losowych w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, zakładach karnych i poprawczych;
 • nawiązanie relacji z osobą w sytuacji kryzysowej po traumatycznym doświadczeniu;
 • rozpoznawanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych itp.;
 • diagnozowanie stanu psychicznego z wykorzystaniem technik imaginacyjnych, praca z obronami po urazowym doświadczeniu (rozszczepienie, dysocjacja);
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających tramy oraz ich rodzin, rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz rodzinnych domów dziecka;
 • zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną;
 • wspieranie pacjenta w rozwijaniu jego umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwania dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych;
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi osoby i rodziny po traumatycznych wydarzeniach oraz udzielających wczesnej interwencji.

 

Organizacja - studia trwają dwa semestry, obejmują 240 godz. Prowadzone będą w formule hybrydowej (stacjonarnej i online)


Jak zapisać się na studia?

 poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica


Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal